Op De Koet speel je samen, werk je samen, groei je samen maar ook individueel. De Koet is als school de basis waar ieder kind, iedere leerling ertoe doet.

25

enthousiaste collega’s verwelkomen je graag!

220

kinderen komen iedere dag met veel plezier naar school

40

schoolweken bieden we onderwijs op maat

3

keer per jaar krijg je een rapportfolio

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Koet werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

Groep 1-2A

Juf Netty en juf Ilse zijn de leerkrachten van groep 1/2 A. 

ma-di-wo juf Ilse

do-vr juf Netty

  

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en dus met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dat een voorwaarde is om te komen tot spelen en leren. 

 

Op De Koet zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn (spelend leren). 

In groep 2 gaat de leerkracht langzamerhand meer sturing geven en gaat de opdracht een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen werken we met thema’s. 


 

Groep 1-2 B

Juf Ingrid is de leerkracht van groep 1/2 B. 

 

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en dus met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dat een voorwaarde is om te komen tot spelen en leren. 

 

Op De Koet zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn (spelend leren). 

In groep 2 gaat de leerkracht langzamerhand meer sturing geven en gaat de opdracht een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen werken we met thema’s.

 

Groep 1-2C

ma-di juf Astrid

wo (om de week) juf Simone/ juf Vivienne

do-vr juf Simone

 

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en dus met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dat een voorwaarde is om te komen tot spelen en leren. 

 

Op De Koet zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn (spelend leren). 

In groep 2 gaat de leerkracht langzamerhand meer sturing geven en gaat de opdracht een belangrijke rol spelen. In de kleutergroepen werken we met thema’s.

Groep 3

Juf Vivienne en juf Marlou zijn de leerkrachten van groep 3.

Juf Vivienne werkt op maandag en dinsdag
Juf Marlou werkt op de donderdag en vrijdag
Woensdag wisselen zij elkaar af.

Van groep 2 naar groep 3, best een grote stap!
Om de overgang van groep 2 naar groep 3 natuurlijker te laten verlopen wordt er sinds enkele jaren in groep 3 meer ingezet op spelend leren. De doelen van de leerlijnen en de methode blijven leidend maar de verwerking wordt op verschillende manieren en niveaus georganiseerd. Niet alles wordt inhet schrift geoefend maar ook in het spel en met behulp van andere materialen. Zo wordt er geleerd door te ervaren en krijgt het geleerde meer betekenis.

We leren lezen met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen Kim-versie’. We rekenen met ‘Met Sprongen Vooruit’ en we schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. Daarnaast gymmen we twee keer in de week, is er ruimte voor de kanjertraining en komt er regelmatig een muziekdocent in de groep. Mocht zij niet op school zijn dan geeft ze de lessen door die de leerkracht zou kunnen geven adhv de methode 123-zing. Via 4x wijzer wordt er gewerkt aan verschillende betekenisvolle thema’s waarin iedere leerling de ruimte krijgt om zijn eigen talent te laten groeien.
We zijn dit schooljaar weer gestart met de ‘startweken van de kanjertraining’. We doen allerlei spellen en oefeningen waarbij we elkaar nog beter leren kennen.
Samen gaan we er een mooi en leerzaam jaar van maken!

Groep 4

In groep 4 zitten 22 leerlingen ( 14 jongens en 8 meisjes).

Juf Francisca staat op vrijdag voor de klas en juf Lieselot staat de rest van de week voor de klas.

Thema’s 4x wijzer dit schooljaar (2022-2023): 

* Kanjertraining (groepsvorming)

* Thema Kinderboekenweek 'Giga groen'

* Thema Sinterklaas

* Thema Kerst

* Thema Supermarkt 'Wat eten we?'

* Thema Verkeer 'De fietsenwinkel'

* Thema Water

We gaan ook rekenen, spelling, taal, kanjertraining, begrijpend lezen, schrijven, buiten spelen, lezen, knutselen, gymen en Engels doen.

 

Groetjes, juf Francisca en juf Lieselot

 

Groep 5

Welkom bij ons in groep 5! Wij zijn een hele gezellige groep van 23 leerlingen en meester Patrick en juf Linda staan beiden een helft van de week met veel plezier voor de klas.
 
In groep 5 worden de kinderen klaargestoomd voor de bovenbouw. Dat is best even wennen! Er wordt geoefend met een grotere zelfstandigheid en het werktempo van de kinderen wordt wat opgeschroefd. 
 
Dit schooljaar zijn o.a. de regels van de korte- en de lange klank aan het eind van een klankgroep erg belangrijk bij spelling en met rekenen krijgt het automatiseren van de tafels en de analoge en digitale tijd veel aandacht. We werken op Snappet, maar gebruiken regelmatig werkbladen of werken in het schrift om teksten te schrijven of sommen uit te rekenen. Tijdens de schrijfles blijven we ons handschrift oefenen. Samen met groep 6 spelen wij tijdens de pauzes buiten en ook de lessen van 4xWijzer doen wij grotendeels samen met groep 6. Tijdens de lessen van 4xWijzer wordt een groot beroep gedaan op eigenaarschap en een onderzoekende houding, want je mag zelf kiezen wat je gaat leren en op welke manier je dat het liefst doet. We leren hierbij een heleboel over de geschiedenis, aardrijkskundige onderwerpen, de topografie van Nederland en over de natuur. We hebben al geleerd dat het heel goed voor je is om water te drinken. We hebben daarom in de klas allemaal een flesje water. 

 

Groep 6

 

Welkom in groep 6! Onze klas bestaat uit 24 leerlingen en twee juffen: juf Francisca en juf Milou.

In groep 6 intensiveren we onder andere het leesproces, breiden we onze kennis op spellinggebied verder uit. We leren bijvoorbeeld woorden met een c schrijven. De geleerde rekenvaardigheden vanuit groep 5 breiden we in groep 6 ook verder uit. We leren optellen en aftrekken met getallen tot 100.000. Ook leren we dat een miljoen een getal is met zes nullen. Daarnaast is er aandacht voor: breuken en decimalen, vermenigvuldigen en delen, meetkunde en verhoudingen. Gedurende het hele schooljaar werken we aan verschillende thema's die drie of vier weken duren, zoals: vroeger was het anders, van bovenaf, het Oude Egypte en West-Nederland

Op dinsdag en donderdag eten we tijdens het tussendoortje een stuk fruit en op maandag en donderdag gymmen we in de gymzaal naast onze school.


 

 
 

Groep 7

 

Onze klas bestaat uit 24 leerlingen. 

Op dinsdag en donderdag eten we tijdens het tussendoortje een stuk fruit.
Begin dit schooljaar zijn we gestart met het project water. Dit houdt in dat alle kinderen water drinken op school.
Groep 7 neemt daarom iedere dag water mee naar school.
Verder gymmen we op maandag en op donderdag in de gymzaal naast onze school.

In groep 7 wordt de kennis van de leerlingen weer verder uitgebreid en gaan we dieper op de leerstof in.
Daarnaast krijgen de leerlingen af en toe al huiswerk. Zo bereiden ze thuis een boekbespreking voor en leren ze voor toetsen, waaronder Engels. Gedurende het hele schooljaar werken we aan verschillende thema's. Daarbij kiezen de leerlingen zelf hun opdrachten uit, die ze met een maatje mogen uitvoeren. We doen dit samen met groep 8.

Het jaar wordt afgesloten met een spetterend kamp!

Samen maken we er een leerzaam en leuk schooljaar van!

Groeten juf Lianne

Groep 8

Voorsteltekst volgt binnenkort.

 

Nieuwkomersklas

De nieuwkomersklas is bedoeld voor kinderen die naar Nederland zijn gekomen. Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8. 6 tot 12-jarigen.

De nieuwkomersklas biedt kinderen die nog geen of weinig Nederlands onderwijs hebben gevolgd de mogelijkheid om zich de Nederlandse taal eigen te maken en kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Door middel van een speciaal ontwikkeld programma worden de kinderen onderwezen in het begrijpen, spreken en toepassen van de Nederlandse taal in
de schoolse situatie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan overige vakken als lezen, schrijven, begrijpend lezen, rekenen, spelling en de creatieve vakken. In 1 jaar worden de kinderen voorbereid op het instromen binnen het reguliere onderwijs in hun eigen
woonomgeving.

Het schooljaar 2022/2023 zijn we gestart met de nieuwe methode Wereld vol Woorden. Wereld vol Woorden is speciaal ontwikkeld voor nieuwkomers op de basisschool in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Met Wereld vol Woorden bieden we, ondersteund door de materialen van LOGO 3000, de eerste basis van het Nederlands aan. Leerlingen leren de basiswoorden en oefenen hiermee in mondelinge activiteiten en opdrachten. Hierbij is veel aandacht voor interactie tussen leerling en leerkracht en tussen de leerlingen onderling. In Wereld vol Woorden wordt ook nadrukkelijk ruimte gegeven aan de eigen taal van de leerlingen.