OBS De Koet | Tripkouw 36 | 1679 GJ Midwoud
MR Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad De Koet

vastgesteld door de raad op 7 september 2010

 

 

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
 2. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.
 3. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en buiten rechte.

 

 

Artikel 2 Secretaris

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris.
 2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad, het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag, het voeren van de briefwisseling, het beheren van de voor de medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken en het beheren van de inkomende mail via mr@obsdekoet.nl.

 

 

Artikel 3 Penningmeester

De medezeggenschapraad beschikt niet over een penningmeester. De financiële middelen zijn ondergebracht bij school en worden door school of door Allure betaald.

 

 

Artikel 4 Samenstelling MR en rooster van aftreden

 1. De medezeggenschapsraad van OBS de Koet bestaat uit een geleding van tien leden; vijf vertegenwoordigers uit het team en een evenredige oudergeleding.
 2. Ieder MR-lid wordt in eerste instantie voor een periode van drie jaar verkozen en bevestigd. Deze zittingstermijn kan verlengd worden middels herkiesbaarheid.
 3. Bij tussentijds aftreden van een MR-lid neemt diens plaatsvervanger dezelfde plaats in binnen het bestaande rooster van aftreden.

 

 

Artikel 5 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad

 1. De medezeggenschapsraad      komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak tenminste 6 keer per      jaar bijeen en de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.
 2. De voorzitter bepaalt in      samenspraak met de secretaris, tijd en plaats van de vergadering, voor      zover mogelijk rekening houdend met het vergaderschema van de GMR.
 3. De vergadering wordt,      behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een      verzoek daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip      gehouden dat alle leden van de raad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn.
 4. De leden en eventuele      adviseurs (en/of directieleden) worden door de secretaris schriftelijk      uitgenodigd.
 5. De secretaris stelt voor      iedere vergadering een agenda op, waarop de door de voorzitter en door de      leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.
 6. Ieder lid van de      medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen, in      aanvulling op de verplichte agendapunten door het jaar.
 7. Behoudens spoedeisende      gevallen worden de uitnodiging en de agenda tenminste 14 dagen voor de te      houden vergadering van de medezeggenschapraad verstuurd.
 8. De secretaris stuurt een      afschrift van de agenda en de vergadering van de medezeggenschapsraad aan      het bevoegd gezag en aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De      agenda wordt ter inzage gelegd op een algemeen toegankelijke plaats in      school ten behoeve van belangstellenden. Waar mogelijk maakt de secretaris      gebruik van de in school gebruikelijke digitale communicatiemiddelen.

 

 

Artikel 6 Deskundige en/of adviseur

 1. De medezeggenschapsraad      kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het      bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald      onderwerp.
 2. Aan de in het eerste lid      bedoelde personen worden tijdig in de agenda en de stukken van de      betrokken vergadering verstrekt.
 3. De leden van de raad      kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen      inlichtingen en advies geven.
 4. Een deskundige kan ook      worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven.

 

 

Artikel 7 Commissies

De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen onderwerpen.

 

 

Artikel 8 Quorum en besluitvorming

 1. Tenzij dit reglement      anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad bij meerderheid van      stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van het      totaal aantal leden aanwezig is.
 2. Indien in een vergadering      het aantal vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe      vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien      verstande dat er slechts 2 dagen tussen de rondzending van de oproep en de      datum van de vergadering behoeven te verlopen. Deze laatste vergadering      wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal      leden dat is opgekomen.
 3. Over zaken wordt mondeling      en over personen wordt schriftelijk gestemd. De medezeggenschapsraad kan      besluiten van deze regel af te wijken.
 4. Blanco stemmen worden      geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de      meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
 5. Wordt bij een stemming      over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan      vindt herstemming plaatst tussen hen die bij de eerste stemming de meeste      stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de      meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist      het lot.
 6. Bij staking van de stemmen      over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking      heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de      medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen      opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

 

Artikel 9 Verslag

 1. De secretaris maakt van      iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een verslag dat, na      instemming van de voorzitter, in de volgende vergadering ter vaststelling door      de medezeggenschapsraad wordt ingebracht.
 2. Het verslag wordt      overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, achtste lid, van dit reglement      bekend gemaakt.

 

 

Artikel 10 Communicatie en informatie

 1. De secretaris doet      jaarlijks in de maand september schriftelijk verslag van de werkzaamheden      van de medezeggenschapsraad. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de      raad.
 2. De secretaris bevordert de      communicatie met alle belanghebbende en doet dit ten minste door er zorg      voor te dragen dat goedgekeurde verslagen van vergaderingen en het      jaarverslag zo spoedig mogelijk worden verspreid (schriftelijk of      digitaal) onder bestuur, directie, secretarissen van deelraden en de      secretaris van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Een voor      niet-raadsleden goed leesbare versie van het verslag is tevens op een algemeen      toegankelijke plaats digitaal en/of schriftelijk ter inzage voor      belangstellenden.

 

 

Artikel 11 Onvoorzien

 1. In gevallen waarin dit      reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op voorstel van      de voorzitter, met in achtneming van het medezeggenschapsreglement.

 

 

Artikel 12 Wijziging en vaststelling van het huishoudelijk reglement

 1. De medezeggenschapsraad is      te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen en opnieuw      vast te stellen.
 2. De secretaris draagt er      zorg voor dat het bevoegd gezag over de wijzigingen na vaststelling door      de medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd.

Agenda MR en OR

Alle bekijken >>

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.